Aktuelt for tiden....

Veier, adkomst og Ny Hamang Transformatorstasjon

Korrespondanse med eksterne aktører

Her ligger brev, informasjon, høringsinvitasjoner, høringsuttalelser etc. til-og-fra Bærum kommune, Viken fylkeskommune, Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat etc. 
Dokumentene kan inneholde lenker til videre dokumenter.

Mars 2021 COWI: Øvrige vedlegg til Varsel om oppstart av planarbeid er vedleggene til Invitasjon til befaring 3.3.2021.

SHG orientering til sameierne

Her ligger informasjonsskriv fra styret til sameierne. Sameierne blir også orientert gjennom Informasjon til Sameierne.

Statnett prosjektinfo - inkludert adkomst til SHG

2021-09-30

Øvelse

I forbindelse med Statnetts pågående prosjekt på Hamang, vil det bli avholdt en beredskapsøvelse hvor det blant annet vil inngå en brannbil og en ambulanse. Øvelsen vil foregå inne på selve anleggsområdet og vil ikke påvirke tilstøtende områder.

Dato for øvelsen: 5. oktober 2021


2021-07-02

Informasjon vedrørende vei Hamang terrasse

 • Byggeplassen vil være stengt i fellesferien; dvs uke 28-29-30. Arbeidene starter opp igjen mandag 2. august.
 • Trafikkavvikling - biltrafikk; Etter det vi registrerer går trafikkavviklingen i Hamang Terrasse nå greit og lysreguleringen i krysset fungerer bra. Vi håper at også dere er fornøyde med forholdene.
 • Trafikkavvikling - gang- og sykkel; Vi ser at det fortsatt er noen gående og syklende i Hamang Terrasse selv om denne nå er stengt for myke trafikanter. Vi anmoder sameiene om å be folk bruke den nye gang- og sykkel-veien til Bjørnegårdsvingen slik at konflikt med anleggstrafikken unngås.
 • Asfaltering Hamang Terrasse; Ettersom vi fikk flere klager på grus og stein i eksisterende trase, har vi asfaltert en midlertidig vei som benyttes i anleggsperioden frem til vi får etablert ny trase. Entreprenører og Statnett har delt på denne ekstrakostnaden. Etter denne oppgraderingen ser vi at hastigheten på bilene har økt betraktelig og kan skape farlige situasjoner. Vi ber dere fremover om å holde forsvarlig hastighet forbi anleggsstedet slik at vi kan unngå å installere fartsdumper.
 • Ombygging av Hamang Terrasse; Byggesøknad er innsendt og vi påregner at igangsettingstillatelse (IG) vil foreligge tidlig i august. Arbeidene vil deretter starte opp umiddelbart. Vi vil gi nærmere info så snart IG foreligger.

Til slutt ønsker vi å takke for godt samarbeid så langt og ønsker dere en god sommer!!

2021-06-01

Midlertidig og permanent vei Hamang terrasse

Statnett meldte at de har bestemt seg for midlertidig asfaltering av HT-bakken tidlig neste uke (uke 23). Da vil de utvide svingen inn på tomten igjen, kfr. de hvite stripene som er markert der. Det tar maks to dager.

Statnett melder også at tung anleggstrafikk rundt krysset nå stort sett er ferdig.

Planlegging for permanent omlegging går sitt normale (trege) spor med kommunen, de har hatt ett møte om saken.

2020-12-02

Spesifikt om adkomst til boligene i HT:

 • De vil foreta innsnevring av Franzefossveien fra 1.desember 2020 og 18-24 måneder, med trafikklys på strekningen HT-Kalkmølla.
 • HT-bakken innsnevres til ett kjørefelt med trafikklys i en periode på 2-3 måneder våren 2021. Bakken er ellers åpen med to felt, unntatt ved noen korte spesielle anleggs-/transportbehov (kort = noen timer en dag)
  Statnett har bedt Skanska (Statnetts hovedentreprenør) se på mulighet for å unngå innsnevring til ett felt i HT-bakken neste vår (2-3 måneder).
 • Skanska har fjernet betongblokker i nedre del av HT-bakken. De vil deretter planere mellom eksisterende asfalt og gjerdet slik at kjørebanen utvides.
 • Skanska har startet arbeidet med ny midlertidig gang- og sykkelvei

2020-12-02

Statnett har informert om aktiviteter i kommende periode

Den 1. desember vil vi gå i gang med:

 1. Etablere skilting og trafikklys i Franzefossveien
 2. Montere tung sikring med tett gjerde på toppen i Franzefossveien
 3. Flytte lysmaster til andre siden av Franzefossveien
 4. Oppmerking av tiltaksgrense
 5. Diverse arbeider på anleggstomten
 6. Kartlegging av fremmede arter

De neste ukene vil også følgende arbeider starte opp:

 1. Fjerning av vegetasjon der det er nødvendig (anleggstomten)
 2. Etablering av midlertidig gangvei iht avtale med BK, HT55 og Hamang gård

Elvia prosjektinfo - inkludert adkomst til SHG