Nytt garasjeportåpnersystem – tilleggsinformasjon

Bakgrunn

I sameiet vårt opplever vi fra tid til annen kriminell aktivitet i garasjeanlegget vårt. Dette består i innbrudd og tyveri fra boder og biler, og tyveri av biler.

Det er derfor et behov for å heve sikringsnivået i garasjeområdene, slik at denne type aktivitet kan begrenses så langt det er mulig.

Dagens system har et lavt sikringsnivå og er utidsmessig:

 • Systemet benytter en permanent, spesifikk frekvens for sender/mottaker. Derfor er alle fjernåpnere/brikker like. Ved tyveri/tap av en brikke kan systemet kun endres ved at samtlige brikker omprogrammeres, i en koordinert aksjon.
 • Brikken er ikke sikker mot kopiering/kloning.
 • Systemet kan ikke blokkere enkeltbrikker.
 • Den eneste muligheten for å tune funksjonaliteten for å heve sikringsnivået er å redusere å Åpentiden «før» er tiden porten blir stående åpen fra den er åpnet til den lukkes om ingen bil passerer. Åpentiden «etter» er tiden fra passering til den lukkes.
 • Det er begrenset hvor langt ned åpentiden «før» kan reduseres i et nøkkelbetjent system
 • Åpentiden «etter» kan reduseres til 0, eller så langt ned som det for øvrig er praktisk. Den er nå satt ned til ca. 5 sek, og kan eventuelt settes ytterligere ned dersom erfaring tilsier at det ikke vil være til ulempe.
 • Bil som har kjørt inn ved å følge tett etter en annen, kan fritt forlate garasjeanlegget igjen, da systemet er av typen «kjør-frem-til-porten-så-åpner-den-automatisk». Dette følger av at vi ikke har nøkkelbetjening på innsiden av portene.
 • Systemet logger ikke mottatte åpningssignaler

Moderne portåpnersystemer tilbyr betydelig hevet sikringsnivå ved at de benytter ny teknologi.

Ønsket situasjon

Vi ønsker et sikringsnivå som kjennetegnes ved:

 • Redusert sannsynlighet for uønsket adgang til garasjeanlegget
 • Dersom uønskede personer likevel har skaffet seg adgang, skal det være vanskelig å forlate området igjen gjennom portene (konsekvensreduksjon).
 • Mulighet til å identifisere biler og evt. personer i portområder og åpne områder mellom husblokkene, for å støtte etterforskning av uønskede hendelser

Nytt portåpnersystem bidrar mot de to første punktene. Kameraovervåking bidrar til det siste punktet og har generelt stor preventiv effekt.  Begge systemene i kombinasjon gir optimalt sikringsnivå, balansert mot komfort og kostnader.

I det videre behandles kun nytt portåpnersystem.

Nytt portåpnersystem – funksjon

Porten åpner ved signal fra 2 alternative kilder

 • Telefon
  Mottakerdelen er GSM-basert, dvs. den har et SIM-kort og har et mobiltelefonnummer som brukeren ringer opp. Kompatibel med 3G og 4G.
 • Fjernkontroll
  Denne mottakerdelen er radiosignalbasert. Brukeren trykker en knapp på en kontrollbrikke, i prinsippet på samme måte som i eksisterende system
 • En bruker kan alternere mellom disse signalsystemene og til enhver tid bruke det som er mest hensiktsmessig for ham/henne selv.
 • Betjening med nøkkel vil bli avviklet

Åpning med telefon

 • Hver port har sitt eget mobiltelefonnummer for signalmottak
 • Brukeren må ringe fra en på forhånd registrert (dvs. autorisert) telefon
 • Brukerens telefon kan være fasttelefon eller mobiltelefon
 • Brukerens telefonnummer må være identifiserbart for systemet, dvs. det kan ikke være et «skjult nummer»
 • Brukerens telefonnummer knyttes til telefonnummeret for «egen» For personer med spesielt behov for det, f.eks. vaktmester, kan brukers telefonnummer knyttes til flere porters telefonnummer.
 • Bruker kan åpne porten med mobiltelefon fra ethvert sted i verden med mobiltelefondekning, f.eks. fra leiligheten eller en strand på Hawaii, for å gi legitimert adgang for andre personer (familemedlemmer, håndverkere e.l.)
 • Brukers registrerte telefonnummer kan endres av systemadministrator. Brukers nummer kan også blokkeres/slettes ved f.eks. tyveri eller sameiers fraflytting fra SHG
 • Anrop til systemet logges
 • Register og logg lagres i en sky-løsning
 • Registerendringer kan skje på brukers anmodning eller styrets beslutning. Alle endringer går gjennom styret.

Åpning med fjernkontroll

 • Brukeren må anvende er på forhånd registrert brikke
 • Brikken har et fysisk nummer og en unik elektronisk ID, som er knyttet til en seksjon/sameier
 • Brikken er knyttet til «egen» For personer med spesielt behov, f.eks. vaktmester, kan brikken knyttes til flere porter.
 • Brikken varierer signal over tid, slik at den ikke kan kopieres eller klones.
 • En enkelt brikke kan blokkeres, f.eks. ved tap/tyveri, ved en sameiers fraflytting uten å overlevere brikke til etterfølger eller annen påvist uautorisert bruk.
 • Signalering til systemet logges
 • Register og logg lagres i en sky-løsning
 • Registerendringer kan skje på brukers anmodning eller styrets beslutning. Alle endringer går gjennom styret.

Oppsett/innstillinger

 • Høyest sikringsnivå ytes ved at port åpnes med signal både fra utsiden og innsiden
 • Uansett signaltype reduseres åpentid «før» vesentlig, til f.eks. 20 sek., fra dagens altfor lange ca. 50 sek.
 • Åpentid «etter» settes til 0 eller nær 0 sek.
 • Det monteres varsellamper ved porten ved HT35
 • Med 2 alternative digitale signaltyper blir dagens nøkkelsystem og radarsone innenfor porten satt ut av drift. Om dagens nøkkelsystem skulle beholdes, ville man måtte beholde lang åpentid «før». Uten å montere nøkkelbetjening på innsiden av porten ville man også måtte beholde radarsonen for «kjør-frem-til-porten»-funksjonalitet. Dette er begrensninger som ville redusere systemets sikringsytelse i vesentlig grad.

Bestilling, igangsettelse og drift

 • Sameierne bestiller registrering av telefonnumre og/eller et antall brikker på et fastsatt skjema. Det bør ikke være mer enn ca. 4 telefonnumre pr seksjon, med mindre det består et behov for flere. Den enkelte sameier kan bestemme om han/hun vil basere seg på bruk av kun ett av systemene (likegyldig hvilket), eller ha fleksibiliteten ved begge systemer.
 • Sameiet aggregerer bestillingene til en liste i et gitt Excel-format.
 • Listene oversendes leverandøren, som så legger dem inn i registeret
 • Leverandøren klargjør brikkene, som legges i konvolutt for hver enkelt bestilling sammen med faktura.
 • SHG henter esken med brikker/bestillinger og deler ut i sameiet.
 • Parallelt med dette installerer leverandøren ny åpnerelektronikk, som er driftsklar umiddelbart. Det nye systemet kjøres sammen med det gamle inntil telefonnumre er registrert og brikkene er delt ut. I denne perioden vil funksjonaliteten ha begrensninger som følger av det gamle systemet.
 • Registeret administreres av leverandøren og/eller av SHG. Effektuering av senere brikkebestillinger gjøres av leverandø Stenging av tapt/stjålet brikke eller telefonnumre i weekend kan gjøres straks av SHG/styret. Registrering av telefonnummerendringer kan gjøres enten av leverandør eller SHG avhengig av mengde etc. Uansett skal sameiere bestille enhver endring gjennom SHG/styret.
 • Senere bestilte brikker hentes av sameier hos leverandør eller sendes i posten
 • SHG/styret har tilgang til logg i skyen

Garanti og vedlikehold

 • Garanti på sentralenheten er 1 år, og på brikker 2 å Ved inngått serviceavtale, slik SHG har løpende, utvides garantien til 5 år
 • Service og vedlikehold iht avtale

Kostnader

 • Åpning av garasjeport med mobiltelefon er gratis for bruker
 • Fjernkontrollbrikker koster kr 753 inkl. MVA pr. stk. + kr 190 for registrering + evt. porto, betales av sameier
 • Ved bestilling ved installasjon, dvs. i den første runden, pluss 1 måned koster brikkene kr 438 inkl. MVA pr. stk., betales av sameier
 • Ved bestilling ved installasjon, dvs. i den første runden, pluss 1 måned koster de kr 298 inkl. MVA pr. stk. ved innlevering av gammel Came fjernkontrollbrikke, dvs brikke for eksisterende system. Det må være original Came brikke, sort eller grå. Pirat/kopibrikke gjelder ikke. Betales av sameier
 • Registrering av telefonnumre og brikker ved installasjon, dvs. i den første runden, er gratis
 • Registrering av nytt telefonnummer eller brikke etter installasjonsrunden koster kr 190 inkl. MVA pr. nummer eller brikke, betales av sameier
 • Sletting av telefonnummer er gratis
 • Kjøp av 3 sentralenheter, en for hver port, koster totalt kr 19.130 inkl. MVA ferdig montert, betales av SHG
 • Avgift på SIM-kort/webkontroll, dvs. mobilabonnement og lagring på sky-server, koster kr 375 inkl. MVA pr. port og måned, betales av SHG
 • SHG får gratis administratorsupport i leverandørs regulære åpningstid

 

 

2019-02-01
Styret/ST

Comments are closed.